Společnosti REALITY BULGARIA SUNNY BEACH Ltd.,  Country: Bulharsko/БЪЛГАРИЯ
Region: Burgas/Бургас, Municipality: Nesebar/Несебър
City/Village: гр. Sveti Vlas/Свети Влас, p.c. 8256

Vymezení pojmů

 • Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:
 • Realitní činností“ se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Realitním makléřem“ se rozumí každá fyzická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami.
 • Klientem“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní makléř poskytuje služby na základě smluvního vztahu.
 • Smlouvou“ se rozumí písemná smlouva nebo ústní dohoda o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeji či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi makléřem a klientem.

Etický kodex

 • Realitní makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem.

Etický kodex realitního makléře

 • Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
 • Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 • Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
 • Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 • Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
 • Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
 • Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a tím i svoji osobnost.
 • Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Smlouva o zprostředkování realitních služeb

 • Realitní makléři zastupují klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů jsou možné všemi typy, které umožňují příslušné zákony České republiky.
 • Klient – spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat realitního makléře e-mailem zaslaným na adresu info@realitybulgaria.com nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení, případně písemně, doporučeným dopisem zaslaným na adresu makléře uvedenou ve smlouvě ve stejné lhůtě. Pro řádné odstoupení zákazník uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči makléři okamžikem doručení. Makléř potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně jeho přijetí. Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže makléř poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv důvodu jste povinni uhradit zprostředkovateli výdaje za ubytování, transfer z a na letiště, výdaje za pohonné hmoty vyčerpané na prohlídky Vámi vybraných apartmánů a strávený čas realitního makléře Vašich vybraných prohlídek. Za hrubé porušení smlouvy se také považuje úmyslné obejíti zprostředkovatele úmyslným oslovením jiných konkurenčních společností.
 • Nabídky obsažené na webovém portálu www.realitybulgaria.com mají pouze informativní charakter. Inzerce RK není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Odměna (provize)

 • Za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři odměna (provize) příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak, je vždy objednatel služeb.
 • V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv důvodu jste povinni uhradit zprostředkovateli výdaje za ubytování, transfer z a na letiště, výdaje za pohonné hmoty vyčerpané na prohlídky Vámi vybraných apartmánů a strávený čas realitního makléře Vašich vybraných prohlídek. Za hrubé porušení smlouvy se také považuje úmyslné obejíti zprostředkovatele úmyslným oslovením jiných konkurenčních společností.
 • Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

Blokační depozitum

 • Pokud není dohodnuto jinak, jedná se o část kupní ceny, jejímž složením vyjadřuje zájemce jednoznačně svůj zájem o koupi nemovitosti prostřednictvím realitního makléře. Rozsah použití této částky je přesně definován ve Smlouvě o rezervaci nemovitosti.

Úschova peněžních prostředků a depozitní účty

 • K jednoznačnému zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou k úschově peněz využívány služby advokátní kanceláře nebo notáře. Výjimku může tvořit složení Blokačního depozita, případně přání klientů.

Stav nemovitosti

 • Realitní makléři jsou povinni sdělovat vyhledaným zájemcům (třetím osobám) o nemovitosti objektivní informace o stavu nemovitosti (domů, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu). Realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že jejich klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.
 • Vyhledaní zájemci i klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Minimální rozsah služeb pro klienty

 • Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní služby:
 • prohlídku nemovitosti makléřem,
 • konzultaci (doporučení) výši kupní ceny / výše nájemného,
 • uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovitosti,
 • zpracování profesionální prezentace a zařazení nabídky do portfolia (inzerce na webu realitní kanceláře a jí smluvně sjednaných externích inzertních portálů, případně pověšení reklamní plachty, inzerce v tisku aj.),
 • pravidelná práce / aktualizace nabídky nemovitosti,
 • prodejní prohlídky na nemovitosti s vyhledanými zájemci,
 • uzavření smlouvy o rezervaci nemovitosti s vyhledaným zájemcem,
 • příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu (u prodeje: smlouva, na základě, které dochází k převodu vlastnického či užívacího práva k nemovitosti, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, advokátní úschova kupní ceny, vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad včetně jeho podání, předávací protokol; u pronájmu: nájemní/podnájemní smlouva, předávací protokol),
 • účast na předání nemovitosti.

Informační povinnost

 • Realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy nebo ústní dohody pravidelně a objektivně informují klienta o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.

Reklamace

 • Realitní makléři jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.
 • V případě odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv důvodu jste povinni uhradit zprostředkovateli výdaje za ubytování, transfer z a na letiště, výdaje za pohonné hmoty vyčerpané na prohlídky Vámi vybraných apartmánů a strávený čas realitního makléře Vašich vybraných prohlídek. Za hrubé porušení smlouvy se také považuje úmyslné obejíti zprostředkovatele úmyslným oslovením jiných konkurenčních společností.
 • Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb realitního makléře a využít svých práv.

Identifikační povinnost

 • Realitní makléři jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Ochrana osobních údajů

Mimosoudní řešení pomocí ČOI

 • Dojde-li mezi realitní kanceláří a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupili v platnost a nabyly účinností dnem 1.9.2020.
Copyright © 2020. WebovkyKladno.cz - All rights reserved.